S/MIME
Certificate

ใบรับรองความปลอดภัย
สำหรับอีเมล

ใบรับรองดิจิทัลที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสื่อสารทางอีเมล โดยจะเข้ารหัสเนื้อหา
ข้อความอีเมลและมีลายเซ็นดิจิทัลเพื่อปกป้อง
และรักษาข้อมูลสำคัญให้กับองค์กรของคุณ

S/MIME
Certificate

ใบรับรองความปลอดภัย
สำหรับอีเมล

ใบรับรองดิจิทัลที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสื่อสารทางอีเมล โดยจะเข้ารหัสเนื้อหา
ข้อความอีเมลและมีลายเซ็นดิจิทัลเพื่อปกป้อง
และรักษาข้อมูลสำคัญให้กับองค์กรของคุณ

SMIME

Why choose S/MIME Certificate?

คุณสามารถส่ง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” (Sensitive data) ผ่านระบบอีเมลได้อย่างมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงโดยบุคคลอื่น ด้วยวิธีการส่งอีเมลแบบเข้ารหัส (S/MIME)
smime-2
smime-2

Digital Signatures and Encryption

S/MIME ย่อมาจาก Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions เป็นมาตรฐานในการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ (โดย IETF) ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (ลายเซ็นดิจิทัล) และการเข้ารหัสอีเมลเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย ช่วยปกป้องข้อมูลและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับให้กับข้อความอีเมลของ​องค์กร
task_alt
เครื่องพิสูจน์ว่าอีเมลถูกส่งออกมาจากผู้ส่งตัวจริง
task_alt
ป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลงอีเมลของผู้ส่ง
task_alt
ป้องกันการรั่วไหลและการถูกดักขโมยข้อมูล
task_alt
เพิ่มความน่าเชื่อถือและปกป้องชื่อเสียงของธุรกิจ
task_alt
รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความ
task_alt
รองรับข้อกำหนด PDPA, GDPR,HIPAAและ PCI-DSS
task_alt
รองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
Digital Signature

ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัลเป็นบริการที่ใช้กันทั่วไปของ S/MIME ลายเซ็นดิจิทัลเป็นคู่ดิจิทัลกับลายเซ็นทางกฎหมายแบบดั้งเดิม
ในเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่นเดียวกับลายเซ็นทางกฎหมายใช้สำหรับยืนยันตัวตนช่วยให้ผู้รับอีเมลสามารถตรวจสอบ
และแน่ใจว่าข้อความอีเมลฉบับนั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่งตัวจริงกำจัดความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการปลอมแปลง

ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัลเป็นบริการที่ใช้กันทั่วไปของ S/MIME ลายเซ็นดิจิทัลเป็นคู่ดิจิทัลกับลายเซ็นทางกฎหมายแบบดั้งเดิมในเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่นเดียวกับลายเซ็นทางกฎหมายใช้สำหรับยืนยันตัวตนช่วยให้ผู้รับอีเมลสามารถตรวจสอบและแน่ใจว่าข้อความอีเมลฉบับนั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่งตัวจริงกำจัดความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการปลอมแปลง
smime-3
ประโยชน์ของ Digital Signatures
task_alt
Authentication: ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งข้อความอีเมล
task_alt
Nonrepudiation: ป้องกันการอ้างสิทธิ์และการห้ามปฏิเสธความรับผิด
task_alt
Data integrity: รักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลอีเมล
task_alt
Chain of Trust: สร้างห่วงโซ่แห่งความไว้วางใจเสริมภาพลักษณ์องค์กร
task_alt
Authentication:
ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งข้อความอีเมล
task_alt
Nonrepudiation:
ป้องกันการอ้างสิทธิ์และการห้ามปฏิเสธความรับผิด
task_alt
Data integrity:
รักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลอีเมล
task_alt
Chain of Trust:
สร้างห่วงโซ่แห่งความไว้วางใจเสริมภาพลักษณ์องค์กร
แม้ว่าลายเซ็นดิจิทัลจะให้ความสมบูรณ์ของข้อมูล แต่ไม่ได้รวมถึงการรักษาความลับ ข้อความที่มีเพียงลายเซ็นดิจิตอลจะถูกส่งเป็นข้อความธรรมดาหรือเข้ารหัส Base64 (Clear Text) หากคุณต้องการรักษาความลับและป้องกันเนื้อหาของ ข้อความอีเมล คุณจะต้องใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัส (Encryption)
S/MIME encryption

การเข้ารหัสข้อความอีเมล

มาตรฐานของการสื่อสารข้อความอีเมลบนโปรโตคอล SMTP ใครก็ตามสามารถ อ่านข้อความของคุณได้
ไม่ว่าขณะส่งหรือดูข้อความจากตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล ปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขได้โดยใช้การเข้ารหัส S/MIME
การเข้ารหัสเป็นวิธีการเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลเพื่อไม่ให้อ่านหรือเข้าใจได้ จนกว่าจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้
S/MIME encryption

การเข้ารหัสข้อความอีเมล

มาตรฐานของการสื่อสารข้อความอีเมลบนโปรโตคอล SMTP ใครก็ตามสามารถ อ่านข้อความของคุณได้ ไม่ว่าขณะส่งหรือดูข้อความจากตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล ปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขได้โดยใช้การเข้ารหัส S/MIME การเข้ารหัสเป็นวิธีการเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลเพื่อไม่ให้อ่านหรือเข้าใจได้ จนกว่าจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้
ประโยชน์ของ S/MIME encryption
task_alt
Confidentiality: การรักษาความลับในขณะที่ข้อความกำลังส่งและอยู่ในที่จัดเก็บเฉพาะผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านอีเมลได้
task_alt
Data integrity: รักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลอีเมล
การส่งอีเมลแบบเข้ารหัส S/MIME Encryption ทั้งฝั่งผู้รับและผู้ส่งจะต้องมี ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์และรองรับการใช้ S/MIME
smime-4

เลือกแพ็คเกจที่คุณต้องการ

Personal S/MIME
ค่าบริการติดต่อพนักงาน
task_alt
แสดงชื่ออีเมลของผู้ส่ง
task_alt
ยืนยันตัวตนด้วยอีเมล
PRO S/MIME
ค่าบริการติดต่อพนักงาน
task_alt
แสดงชื่ออีเมลของผู้ส่ง
task_alt
แสดงชื่อและนามสกุลของผู้ส่ง
task_alt
ยืนยันตัวตนด้วยอีเมล
task_alt
ยืนยันตัวตนด้วยหนังสือรับรองบริษัท
Enterprise S/MIME
ค่าบริการติดต่อพนักงาน
task_alt
แสดงชื่ออีเมลของผู้ส่ง
task_alt
แสดงชื่อและนามสกุลของผู้ส่ง
task_alt
แสดงชื่อแผนกและบริษัท
task_alt
ยืนยันตัวตนด้วยอีเมล
task_alt
ยืนยันตัวตนด้วยหนังสือรับรองบริษัท
task_alt
เครื่องมือจัดการสำหรับผู้ใช้จำนวนมาก
S/MIME FAQs

Frequently asked questions

S/MIME หรือ ลายเซ็นชื่อแบบดิจิทัลและการเข้ารหัสอีเมล เป็นกระบวนรักษาความปลอดภัยบนข้อมูลอีเมล โดยทำการรับรองความถูกต้องของชื่ออีเมลผู้ส่งและเข้ารหัสข้อความอีเมลและไฟล์แนบทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ส่งต้นทางจนไปถึงผู้รับปลายทาง หรือ End-to-end encryption (E2EE) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งและรับอีเมลแบบเข้ารหัสในปัจจุบัน
1.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับอีเมลจากคุณ ว่าอีเมลดังกล่าวถูกส่งจากผู้ส่งตัวจริง ไม่ได้ถูกปลอมแปลง
2.เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญและเพิ่มความปลอดภัยของการสื่อสารข้อมูลอีเมลระหว่างคุณกับผู้รับ โดยทำการเข้ารหัสข้อมูลจากผู้ส่งไปถึงผู้รับ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่มีการแก้ไขและไม่ถูกบุคคลที่สามเปิดอ่าน
3.ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของคุณ
คุณสามารถสอบถามจากผู้ให้บริการอีเมลปัจจุบันของคุณ โดยทั่วไปแล้ว S/MIME จะเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในระบบอีเมลที่เป็น Enterprise เท่านั้น
หากคุณใช้งานอีเมล Zimbra เวอร์ชั่น Open Source , 365 หรือ GSuite แพ็คเกจเริ่มต้น หรือ บริการอีเมลจากผู้ให้บริการ Web host หรือ อีเมลมาตรฐานทั่วไป จะใช้งาน S/MIME ไม่ได้ เนื่องจากระบบอีเมลข้างต้น ไม่รองรับการใช้งาน S/MIME
เบื้องต้น คุณต้องตรวจสอบผู้ให้บริการอีเมลปัจจุบันของคุณว่าระบบที่ใช้งานอยู่ รองรับการใช้งาน S/MIME หรือไม่ ?
หากรองรับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อให้คำแนะนำตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ค่าบริการ S/MIME จะจัดเก็บเป็น ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ต่อปี ยกตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณมี 100 บัญชีอีเมล และต้องการใช้งาน S/MIME 10 บัญชี คุณสามารถสมัครใช้งาน 10 บัญชีอีเมล (ซื้อเท่าที่ต้องการใช้งาน) ค่าบริการจะคิดเพียง 10 บัญชีอีเมลเท่านั้น
ใช้งาน S/MIME บนโทรศัพท์มือถือ iPhone (iOS) หรือ Android ได้
ใช้งาน S/MIME บนโปรแกรม MS Outlook หรือ Thunderbird ได้